לקט עדכונים בתחום המס ינואר 2011

 

הנדון: לקט עדכונים בתחום המס

לקוח/ה יקר/ה,

להלן מבזק ביחס לנושאים כדלקמן:

 

 

1.  תיקון 5 והוראת שעה לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)

על פי הוראות תיקון 3 לחוק קופות הגמל, כספים שהופקדו מינואר 2008, מיועדים לקצבה בגיל הפרישה בלבד.

כך גם לגבי כספי פיצויים שלא נמשכו בעת סיום העבודה.

 

תיקון מספר 5 והוראת השעה פורסמו ביום 18 בנובמבר 2010, במטרה לתקן את העיוות שנוצר בעקבות תיקון 3 לחוק.

תיקון 3 יצר מצב של כפל מס, הואיל וכספי פיצויים שהיו פטורים ממס, או כספים ששולם בגינם מס ונותרו בקופה,

עלולים להפוך בעת הפרישה לקצבה חייבת במס.

 

תיקון מס' 5 והוראת השעה יאפשרו לכל מי שזכאי להחזר עפ"י ההנחיות, עקב כך שלא היו מודעים לכך שהכספים שנשארו בקופות יהפכו מכספים "הוניים" לכספים לקצבה, למשוך את הכספים במשיכה חד פעמית. הכספים שיוחזרו יכללו רווחים והפסדים שזקפה הקופה על הסכומים האמורים בשל התקופה שבין ינואר 2008 ועד למועד ההחזר, בניכוי דמי ניהול.

ההחזר לעמית יתבצע תוך 10 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה להחזר בחברה המנהלת.

 

הקופות ישלחו הודעות בכתב לכל הזכאים עד ליום 31 במרץ 2011.

לזכאים תינתן ארכה עד ליום 31 בדצמבר 2011 כדי להודיע על החלטתם.

 

2.  מעבר לדיווחים תקופתיים של טופסי 856 ו-126 – תיקון 178 לפקודת מס הכנסה

ביום 11  בנובמבר 2010, פורסם תיקון 178, במסגרתו נקבע כי החל משנת 2012, יש להגיש טופס 856 וטופס 126 בשל כל 4 חודשים, באופן מקוון.

 

הדוח יוגש חתום ב"חתימה לקטרונית" עד 3 חודשים לאחר תום תקופת הדיווח.

דוחות אלה הם בנוסף לטופס 126 ו-856 השנתי שיש להגיש.

 

חריגים להוראה: "עוסק פטור" וכן מי שמעסיק עד 4 עובדים.

החל מינואר 2013 גם "עוסק פטור" וגם מי שמעסיק פחות מ-4 עובדים יחוייבו בדיווח התקופתי הנ"ל.

 

לידיעתכם והיערכותכם בהתאם,

מחלקה מקצועית

AMN אזולאי, מאיר, נחום, רו"ח

 

צוות המחלקה המקצועית עומד לרשותך לצורך שאלות, באורים והבהרות.

מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו מתן ייעוץ או מתן חוות דעת.