מבזק מס מס' 2 ינואר 2011

 

הנדון: לקט עדכונים בתחום המס

לקוח/ה יקר/ה,

להלן מבזק ביחס לנושאים כדלקמן:

 

1.  חובת הדיווח של קבלני בניה המעסיקים קבלני משנה למוסד לביטוח לאומי.
תקנות הביטוח הלאומי (דינים וחשבונות של קבלנים), תשי"ח-1957, קובעות כי קבלן המבצע עבודות בניה באמצעות קבלן משנה, ימציא למוסד את כל הפרטים כנדרש בטופס בל/648, תוך שבוע ימים מיום עריכת החוזה עם קבלן המשנה או מהיום הראשון להעסקתו לפי המוקדם. במידה והקבלן לא מודיע על העסקה כאמור, יראו לעניין תשלום דמי הביטוח וסעיף 49 (א) לחוק כאילו הוא המעביד של עובדי קבלן המשנה.
2.  שיעורי מס החברות ושיעורי המס ליחידים.
במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית ( תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010 ), התשס"ט 2009, נקבע כי שיעור מס החברות יופחת בהדרגה עד לרמה של 18% בשנת 2016 ושיעורי המס ליחידים יופחתו בהדרגה עד לרמה של 39% בשנת 2016 כמפורט להלן:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.פטור ממס על הכנסה ממלגה.

ביום 3 במרץ 2010 פורסם תיקון 175 לפקודה, במסגרתו הוסף סעיף 9(29) לפקודה הקובע פטור ממס על הכנסה ממלגה שניתנת לסטודנט או לחוקר. בהתאם להוראות הסעיף, מלגה הניתנת לסטודנט בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר תהא פטורה ממס הכנסה. בעוד שמלגה הניתנת לחוקר תהא פטורה ממס עד לסכום התקרה בסך של 90 אלפי ₪, והכל בתנאים הקבועים בפקודה.

 

לידיעתכם והיערכותכם בהתאם,

מחלקה מקצועית

AMN אזולאי, מאיר, נחום, רו"ח

 

צוות המחלקה המקצועית עומד לרשותך לצורך שאלות, באורים והבהרות.

מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו מתן ייעוץ או מתן חוות דעת.

שנה​

שיעור מס חברות​

שיעור מס שולי ליחיד​

45%​

45%

44%

43%

42%

41%

39%

25%​

24%

23%

22%

21%

20%

18%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016