מבזק מס מס' 4 - פברואר 2011

 

הנדון: לקט עדכונים בתחום המס

לקוח/ה יקר/ה,

להלן מבזק ביחס לנושאים כדלקמן:

 

תזכיר חוק לתיקון חוק מס ערך מוסף.

ביום 13.1.11 פורסם תזכיר חוק לתיקון חוק מס ערך מוסף (תיקון), התשע"א - 2011 שהוגש לממשלה ולהלן עיקריו:

1.  עיגון כהוראה של קבע במסגרת חוק מע"מ את שינוי הכלל בדבר מועד ביצוע העסקה משיטת הדיווח המצטבר לשיטת המזומנים. כתוצאה מכך

      יוכלו כל נותני השירותים המנהלים את פנקסי החשבונות שלהם עפ"י תוספת י"א להוראות ניהול ספרים ושמחזור עיסקאותיהם אינו עולה על

      15,000,000 ₪ - לדווח על עיסקאותיהם על בסיס מזומן.

2.  קביעה כי הקנס בגין אי ניהול פנקסי חשבונות באופן תקין יהיה בשיעור של עד 1% מסך כל מחיר     העסקאות של החייב במס .

3.  קביעה כי הגשת עירעור על הקנס תעכב את תשלומו אלא אם כן החליטו בימ"ש/הועדה לקבילות    פנקסים אחרת.

4.  הענקת סמכות למנהל מע"מ לאפשר שיקול דעת באם להתיר קיזוז מס תשומות במועד המאוחר מהמועד שניקבע בסעיף 38 (חצי שנה)

      ועד חמש שנים לכל היותר.

 

לידיעתכם והיערכותכם בהתאם,

מחלקה מקצועית

AMN אזולאי, מאיר, נחום, רו"ח

 

צוות המחלקה המקצועית עומד לרשותך לצורך שאלות, באורים והבהרות.

מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו מתן ייעוץ או מתן חוות דעת.