החזר מע"מ בשל חובות אבודים

 שלי יצחק, רו"ח

 

נוהג מתן האשראי המקובל במשק מחד והוראות החיוב במע"מ החלות על עוסקים מאידך, יוצרות מצב בו העוסק משלם את סכום המע"מ ואילו התמורה מהלקוח מתקבלת במועד מאוחר יותר או שאיננה מתקבלת כלל.
"חוב אבוד" הוגדר בחוק מע"מ כסכום מע"מ ששילם עוסק, בעד עיסקה ושהוכח להנחת דעתו של המנהל שהפך להיות אבוד.
 
על מנת שחוב יוגדר כ"אבוד" לצורכי מע"מ עליו לעמוד בחמישה מבחנים מצטברים:
בוצעה עיסקה.
הוצאה חשבונית מס.
מס העיסקאות שולם.
העוסק לא קיבל תמורה.
אין אפשרות לגבות תמורה.
 
עמדת מע"מ מחמירה בהכרה ב"חוב אבוד" וקובעת תנאים לקביעה כי אין אפשרות לגבות תמורה כדלקמן:
ננקטו נגד החייב הליכי פירוק/פשיטת רגל.
מוצו הליכי הוצאה לפועל נגד החייב.
החוב נמחק במסגרת הסדר נושים.
 
משהגיע העוסק למסקנה שחובו של חייב עומד בתנאים המפורטים מעלה עליו:
1.  להוציא הודעת זיכוי ( מהמועד בו חלפו 6 חודשים מהיום בו יצאה החשבונית המקורית  
      ולא יאוחר מתום 3 שנים מאותו מועד).
2.  לשמור את המסמכים המאמתים את היות החוב "חוב אבוד".
3.  לשלוח הודעה בכתב למנהל מע"מ בה יפורטו פרטי העיסקה.
 
במקרה שלאחר הוצאת תעודת הזיכוי נגבה סכום המע"מ שנחשב כ"אבוד" יש לראות את התמורה כחייבת במע"מ במועד קבלתה.
 
בהתיחס לחובות שלא ניפרעו ע"י עוסקים פלשתינאים היתה בעבר הוראת שעה עד ליום 15.12.2001, בה נקבעו הוראות מיוחדות לצורך ההכרה בחובות העוסקים הפלשתינאים כחובות אבודים.
 
המאמר נועד להעשרה ומסירת מידע ואינו מהווה מתן ייעוץ, חוות דעת או המלצה מכל סוג שהוא.
אזולאי, מאיר, נחום – רואי חשבון
www.amn-cpa.com